พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4
กันยายน 25, 2020
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563
กันยายน 25, 2020

พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกรได้รับการรับรองผลผลิต จาก 11 จังหวัด

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพโดยคณะฯ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัยจำนวน 94 คน จาก 11 จังหวัด ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษผลสัมฤทธิ์และการต่อยอดของโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร ในโอกาสเดียวกันคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณสุธรรม จันทร์อ่อน นักปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 มาให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์วิถีสู่การเกษตรแบบยั่งยืน โดยมีเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ เกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1kW5NZDALwamk-D3uHDzK_0Up2d-PYCOm