สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี

“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน
ตุลาคม 1, 2019
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
ตุลาคม 1, 2019

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสำรวจสถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว และมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปนเปื้อนและการวิเคราะห์หาปริมาณสาตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผัก/ผลไม้ ที่เคยได้เก็บตัวอย่างมาตรวจ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา