คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
พฤษภาคม 30, 2022
ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL
มิถุนายน 16, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย” ประจำปี 2565 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม โดยมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการเกิดอัคคีภัย/การป้องกัน และสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5714150418599396