คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562
กันยายน 17, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
กันยายน 30, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ การซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2562 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม โดยมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นการเกิดอัคคีภัย/การป้องกัน และสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา