มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาเทคนิคการแพทย์)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564
October 8, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563
October 8, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาเทคนิคการแพทย์)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ ให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบของวิชาชีพ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโอวาทแก่นักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมพิธี และมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ในโอกาสเดียวกันคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “บทบาทนักเทคนิคการแพทย์ในระดับสากล” พร้อมด้วยการบรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์” โดย อาจารย์ ดร.ณภัทร สองทวี จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยรุ่นพี่สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้มาให้คำแนะนำน้อง ๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1LFd5C9eXnBCBKFrE84pEUx7ydLdON-B-