คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาเทคนิคการแพทย์)
October 8, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
October 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์, อาจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อาจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1z7u5OcpmtebOULJ5codA3sHTpGbDF9dK