คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
July 4, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022
July 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมบรรยายให้ความรู้แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง และอาจารย์ ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5828001560547614