จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี
October 1, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”
October 1, 2019

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานที่คณะเทคนิคการแพทย์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ภายในงานมีคณจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์ บุคลากรจากหน่วยงานภาคนอก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุในปีที่ผ่าน ๆ มา มาร่วมเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้มอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงาน และร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดียิ่งแก่คณะฯ โดยผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณฯ ในบรรยายที่อบอุ่น ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา