คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
October 1, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
October 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

เมื่อวันที่ 27 และ 30 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025” แก่คณาจารย์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC และเพื่อที่จะขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการในระบบ ISO 17025: 20172 รองรับการขยายการรับรองมาตรฐานในอนาคตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล ที่ปรึกษาระบบพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากร ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา