พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงาน (ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี) ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง แก่รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กระทรวง อว.
November 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร โอกาสได้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
November 15, 2023

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงาน (ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ฯ และหัวหน้างาน ร่วมลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement :PA) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงาน (ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณบดี) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไปยังระดับภาควิชา/ศูนย์/สำนักงานคณบดี ซึ่งจะถ่ายทอดไปยังระดับรายบุคคลของแต่ละหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการดำเนินงานแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยตั้งไว้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.820131009912226

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol