พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563
August 3, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง
August 7, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และพี่ ๆ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธี

ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมด้วยกิจกรรมเปิดบ้านครั้งแรกโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอาจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำดำเนินกิจกรรม จากนั้นได้มีการแยกทำกิจกรรม Q & A ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาชีพ โดยแบ่งห้องโปรแกรม Zoom เป็น 2 สาขา นำโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่านการศึกษาก่อนปริญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาครังสีเทคนิค พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ร่วมตอบคำถาม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KZwfTaxCKYErY1OPyTsM4X_cUg1Bx5LL