กีฬาฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกพัน MRT Cup ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) “ Vendor Neutral Archive (VNA) ”
January 23, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit)
January 27, 2020

กีฬาฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกพัน MRT Cup ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมกีฬาฟุตซอลประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์และความผูกพัน ประจำปี 2563 ณ OKANE Stadium ถนนอุทยาน กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากร และคณาจารย์ ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเพณีเป็นประจำในทุกปี ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ทีมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม โดยในปีนี้ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีมบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ทีมรองชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทีมศิษย์เก่า ละอองฝุ่นประกายฝัน ตามลำดับ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1-OwQcjFHl9tmRfXmwOYhMLwTxT1SKdvT