คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit)

กีฬาฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกพัน MRT Cup ประจำปี 2563
January 27, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม
January 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับฟังผลสำเร็จ เป้าหมาย แผนดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรค เพื่อวางนโยบายที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการทั้งภายในและภายนอก นำมหาวิทยาลัย และส่วนงานไปสู่ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในการนี้คณบดีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปทิศทาง และเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนพันธกิจคณะฯ ปีงบประมาณ 2563-2565 จากนั้นปิดท้ายด้วยการซักถาม พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1QTsqNkBYzYfZs2paNt2dNzTms3N4XHIk