พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

Welcome Delegation from Juntendo University, Japan
September 5, 2019
The Visit of Teikyo University, Japan
September 12, 2019

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต” โดยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและในโอกาสเดียวกันได้มีเสวนาพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวัย Gen Z” โดยรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จากหลากหลายสถาบัน เข้าร่วมพิธี

โดยในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่นางสาวอุดมพร จันทร์บุญ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่นายวชิรธร โสมเขียว นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐพร จันทิหล้า นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1viXYNK2CEb0jaEGvPrNb7hASDzW0bCFw?usp=drive_open