พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561
September 5, 2019
สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม
September 12, 2019

On Wednesday 4th September 2019, Asst. Prof. Dr. Chotiros Plabplueng, Deputy Dean for Postgraduate Education and International Relations, along with Assoc. Prof. Dr. Wijit Wonglumsom, Deputy Dean for Undergraduate Education welcomed Prof. Kazuo Goto, Ph.D., a representative from Department of Clinical Laboratory Medicine, School of Medical Technology, Teikyo University and two undergraduate students from School of Medical Technology, Teikyo University at the Meeting Room 902, 9th floor, Science and Medical Technology Building, Faculty of Medical Technology, Salaya Campus.

The purpose of the visit was to explore the differences of educational system in medical technology between Thailand and Japan. On this occasion, Asst. Prof. Dr. Chotiros Plabplueng presented the video to introduce the Faculty and provided information about the Medical Technology structure and the expected competencies of Medical Technologist in Thailand. Moreover, Assoc. Prof. Dr. Wijit Wonglumsom gave the presentation about the Medical Technology curriculum. Also, the students presented on Medical Technologist in Japan.