คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 ให้กับบุคลากร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์
December 1, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบึงกาฬ
December 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 ให้กับบุคลากร

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินของบุคลากร ทางคณะฯ จึงจัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 วางแผนการเงินง่ายๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fin. ดี โครงการที่ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยทำงาน เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้อง รวมถึงการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงแนวทางการบริหารและการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเงินและวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็น Fin.Trainer ส่งเสริมทักษะทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ เทวรักษ์พิทักษ์ Vice President BBL Distribution และคุณจารุวรรณ ลินจงสุวรรณ Assistant Vice President BBL Distribution, Business Distribution บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์ โดยภายในงาน มีกิจกรรมให้บุคลากรร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลตลอดการบรรยาย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.611606390764690
#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol