แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)
February 20, 2020
หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์
February 24, 2020

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล โดย อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อัตรากำลัง ความก้าวหน้าในสายงานของงบุคลากรสายสนับสนุน การวิเคราะห์ค่านิยมองค์กร การปรับตำแหน่งลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน และการทำแผนพัฒนารายบุคคล เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital HR อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวิธีการ การวิเคราะห์อัตรากำลัง โดยนางสาวพรรษชล สมิติวัณฑิกุล นักทรัพยากรบุคคล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน (Work Load) ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ซึ่งได้ให้บุคลากรผู้เข้าร่วม ได้ Workshop และวิเคราะห์ภาระงานจริง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนกระบวนการทำงานและคำนวณจำนวนบุคลากรที่มีในงานต่อไป ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jwcHHaT7H6UsB53NLuSO65rjKUqyZTVO