คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ แคมป์คนงานเขตหลักสี่
May 23, 2021
คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2564
June 8, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิดการแพทย์” โดยอาจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ จากนั้นคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณสรรพสิทธิ์ อุดมบุญดี Assistant Director, Organization Development (N Health) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเขียนเรซูเม่ และการสมัครงาน ถัดมานักศึกษาได้ร่วมกันทำแบบประเมิน Exit Interview เพื่อนำข้อมูมาวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป

ในช่วงบ่ายศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน พร้อมทั้งให้โอวาส และกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาทุกท่าน ภายในพิธีมีการทำคลิปอวยพร กล่าวความรู้สึกของคณาจารย์ และน้อง ๆ ที่มีให้แก่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ต่อด้วยพิธีบายศรีผูกข้อมืออำลาสถาบันโดยมีรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์อาวุโสฯ กล่าวนำสวดมนต์ ทำพิธีบายศรีโดยมีคณาจารย์ร่วมผูกข้อมือ ซึ่งในปีนี้คณะฯ ได้จัดทำสายสิญจน์ในรูปแบบ Augmented Reality (AR) ผ่าน AR code ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน ถึงแม้จะมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้รูปแบบของกิจกรรมในปีนี้ถูกแปรเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่อาจจะทำให้สายใยรักของคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงไปได้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Uxkje9Rrx_mHZ7izajkwZxfVP50IR1mu