พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 3

Welcome Visiting Scholar from France
December 19, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ประจำปี 2563
December 26, 2019

พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะผู้อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา (PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) รุ่นที่ 3 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ฝึกสอน ในโอกาสเสร็จสิ้นการอบรม (ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2562 – วันที่ 20 ธันวาคม 2562) ภายในงานมีการแสดงรำบายศรี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรัก และเป็นการขอบคุณคณาจารย์ และมีพิธีผูกข้อมือขอพรเพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันความสัมพันธ์ทางกายและใจ อีกทั้งคณาจารย์ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และนำพรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความสุขความเจริญ ในบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข ความประทับใจทั้งสองฝ่าย

และในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโสฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน จากโรงพยาบาลเขตสุขภาพทั่วประเทศไทย ในโอกาสเสร็จสิ้นการอบรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำงานและประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านจุลชีววิทยาคลินิก และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาที่ก่อโรคในประเทศ โดยมีคณาจารย์ผู้สอน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม

พิธีมุฑิตาจิต : https://drive.google.com/open?id=1plc-gv3IUvN9tRZxwnvmLOEJJRUtVwIU

พิธีปิด : https://drive.google.com/open?id=1tLLQ32OaEsPefdDqBCD105RBsAoSiGSY