คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
July 31, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563
August 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

เมื่อวันที่ 26,30 มิถุนายน และวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL และได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 5 ห้อง ได้แก่

  1. ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา (607)
  2. ห้องปฏิบัติการ Molecular Biology and Medical technology (626)
  3. ห้องปฏิบัติการ Genetics and Protein Engineering (636)
  4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ (605)
  5. ห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย (628)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/photos/a.3657397584274700/3657397680941357/?type=3