คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ University of Santo Thomas และ Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
May 24, 2023
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ประจำปี 2566 ปีที่ 2
May 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ แนวทางและกรณีศึกษาของการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ให้กับคณาจารย์ ตามนโยบายของคณะฯ ที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcomed-Based Education : OBE) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักการ OBE ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.723338502924811

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol