วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61

พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia, Philippines
August 15, 2018

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดยพระมหาอรุณ ปญญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถัดมาเป็นพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมะเกลือ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี, ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่คณะฯ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา