พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia, Philippines

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61
August 15, 2018
MU GRAD Quality Assurance
August 15, 2018

พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia, Philippines

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก ในโอกาสที่ Alcantara, Anna Marih, Cortez, KryshaAleson A. , Dy, JanninaGesca S. ,. Europa, Jazzryle Faith A. ,Mariano, John Tristan N.นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2561 ตามโครงการ International Internship Exchange Program เสร็จสิ้นโดยนักศึกษาได้นำเสนอสรุปรายงานการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมเล่าเรื่องความประทับใจและกล่าวแสดงความขอบคุณต่อ คณาจารย์ บุคลากร จาก ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร รวมถึงงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกการฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้อง 304-305 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา