พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia, Philippines
August 15, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
August 15, 2018

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่องานบัณฑิตศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ผศ.ดร. นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณะทำงาน มานำเสนอในประเด็นที่มีความสำคัญต่างๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา,ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA, ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้มีการซักถามข้อแนะนำ รวมถึงมีข้อเสนออื่นๆเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 901 อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา