“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
October 1, 2019
สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี
October 1, 2019

“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมในหัวข้อ “จัดใจเรา เข้าใจโลก” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร โดยวิทยากรจากเสถียรธรรมสถาน มาร่วมให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมมะกรูดกัวซา เพื่อการนวดและการผ่อนคลาย และกิจกรรมภาพสีเมนดาลา เพื่อเรียนรู้ใจตัวเอง พร้อมทั้งร่วมพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้ในการรู้ใจตนเอง และการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมทั้งครอบครัว และที่ทำงาน โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สุขภาพดี มีความสุขแบบองค์รวม MUMT Happy Organization ” ซึ่งเป็นโครงการที่วางแผนดูแลสุขภาพกายและใจของบุคลากรในคณะฯ โดยมุ่งเน้นผลิตผล (Productivity) ขององค์กร และสร้างเสริมบุคลากรของคณะฯ ให้มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความผูกพันองค์กรและสามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพนั้น และเพื่อให้บุคลากรได้มีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตใจที่ดี มีความผ่อนคลายทั้งกายและใจ เพิ่มเติมพลังชีวิตในท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง