คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562
September 30, 2019
“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน
October 1, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 89 คน สาขารังสีเทคนิค 64 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาเทคนิคการแพทย์ 4 คน สาขารังสีเทคนิค 2 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ 5 คน จากนั้นได้มีการมอบประกาศแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการตรวจในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เป็นผู้มอบใบประกาศ และในช่วงบ่ายคณาจารย์ ได้ฝึกซ้อมรับปริญญา ให้กับนักศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา