คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

MUMT Welcomed Professors and Students from University of Santo Tomas, Philippines
February 11, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
February 11, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

          25 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันว่าด้วยการรับรองความปลอดภัย และคุณภาพการผลิต ประเภทผักสด และผลไม้สด จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต และแหล่งผลิตผักผลไม้สด แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะฯ และบริษัทฯ จะร่วมกันดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดการรับรองแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ผักสด และผลไม้สดที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยคณะฯ เป็นผู้ให้รับรองแหล่งผลิต และรับรองความปลอดภัยของผักผลไม้ และในส่วนของบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้รับรองความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันร้านสพาร์ (SPAR) ในปั้มน้ำมันบางจาก มีสาขาที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัยอยู่ 5 สาขา 1) สาขาพระราม 2 กม.12 2) สาขากาญจนาภิเษก 3) สาขาบางบัวทอง 2 4) สาขาเอ็ม ทาวเวอร์ 5) สาขาศรีนครินทร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และ นางสาวสุทธาทิพย์ ศรีวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ร้านสพาร์ ปั้มน้ำมันบางจาก สาขาศรีนครินทร์