ภาควิชารังสีเทคนิค

รศ. ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
yudthaphon.vic@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2827 (ศาลายา)

รศ. ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
napapong.pon@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2827 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
nuanpen.dam@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

รศ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา
woranut.iam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2733 (ศาลายา)

รศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร
khaisang.hem@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2733 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ธวัชชัย เอกจีน
tawatchai.ekj@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

ผศ. ดร.รุจิรา วโนทยาน
rujira.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2733 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
sumana.kla@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2718 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.กัลยลักษณ์ วิยาภรณ์
kanyalak.wiy@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

อาจารย์ ดร.อนุชา ชัยชนะ
anucha.cha@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

นางสาวอาชวี สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยอาจารย์
achawee.suw@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

นายพสิษฐ์ ปีติศิวะเวทย์
ผู้ช่วยอาจารย์
phasit.pet@mahidol.ac.th
02-411-4371-5 ต่อ 2837 (ศาลายา)

นายวรพงศ์ พิชญพิมพ์บุญ
ผู้ช่วยอาจารย์
worapong.pic@mahidol.ac.th
02-411-4371-5 ต่อ 2837 (ศาลายา)

นางสาวธนธร จงเจริญกมล
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
thanathorn.cho@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 211 (ศิริราช)

นางแพรทอง ภิญโญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
prethong.pin@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2837 (ศาลายา)

นางสาวสุนทรี นิยมชม
พนักงานทั่วไป
soontharee.niy@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2837 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ภาควิชารังสีเทคนิค

อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) โทร. 02-419-7173 หรือ 02-419-7159-60 ต่อ 211 โทรสาร 02-412-4110
เลขานุการภาควิชาฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2837
โทรสาร 02-441-4380