เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์

นางสุขสม สภานุชาต
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์
suksom.spa@mahidol.ac.th
02-411-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)