ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี
หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
sumana.kar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2215 (ศาลายา)

นางสาวทัศนียา ชัยสถิตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ/หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์
tassaneya.cha@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นายกรฤทธิ์ อนันต์ศิลป์
นักเทคนิคการแพทย์
korrarit.ana@mahidol.ac.th

นางสาวมณีนุช ทองสว่าง
นักเทคนิคการแพทย์
maneenouch.tor@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวศยามล จรรยาไพศาล
นักเทคนิคการแพทย์
sayamon.jan@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวนภาพร อิงอนุรักษ์สกุล
นักเทคนิคการแพทย์
napaporn.ing@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางชุติกาญจน์ ศุภรัตน์ภิญโญ
นักเทคนิคการแพทย์
atittaya.sos@mahidol.ac.th

นายประภาส วิเศษพานิช
นักเทคนิคการแพทย์
praphas.wis@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวนันทัชพร เสือประสงค์
นักเทคนิคการแพทย์
nunthachporn.sue@mahidol.ac.th

นางสาวสุพิชญา มาเบ้า
นักเทคนิคการแพทย์
supitchaya.mab@mahidol.ac.th

นางสาวภัทรวดี คำม่วง
นักเทคนิคการแพทย์
pattarawadee.kum@mahidol.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ จอเจริญพานิช
นักเทคนิคการแพทย์
saksit.joc@mahidol.ac.th

นางสาวอทิตยา ดีพร้อม
นักเทคนิคการแพทย์
atitaya.dee@mahidol.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ พรสุวรรณ์
นักเทคนิคการแพทย์
sudarat.por@mahidol.ac.th

นางสาวสุชัญญา เอกเมธีพันธ์
นักเทคนิคการแพทย์
suchanya.ekm@mahidol.ac.th

นางสาวจิรนันท์ กุลเพิ่มทวีรัชต์
นักเทคนิคการแพทย์
jiranan.kul@mahidol.ac.th

นางสาวภัทราวดี ทองเทือก
นักเทคนิคการแพทย์
pattarawadee.ton@mahidol.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ทองคำ
นักเทคนิคการแพทย์
kanokwan.thk@mahidol.ac.th

นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งตระกูลสมบัติ
นักเทคนิคการแพทย์
nattanicha.tan@mahidol.ac.th

นางสาวพรชนก บุญสุวรรณรัต
นักเทคนิคการแพทย์
pornchanok.boo@mahidol.ac.th

นางสาวกัญญารัตน์ ทอนนุสะ
นักเทคนิคการแพทย์
kanyarat.tho@mahidol.ac.th

นางสาวชัญญา โพธิชาญประเสริฐ
นักเทคนิคการแพทย์
chanya.pho@mahidol.ac.th

นางสาวธนาภรณ์ สกุลปักษ์
นักเทคนิคการแพทย์
thanaporn.sau@mahidol.ac.th

นางสาวภัทราภรณ์ เนตรน้อย
นักเทคนิคการแพทย์
pattraporn.net@mahidol.ac.th

นางสาวศศิลิยา สุทัศน์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sasiliya.sut@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 4402 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวเพชรดา คำมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
petchrada.kam@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 4402 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวสไบพร สุขสงวน
พนักงานธุรการ
sabaiporn.suk@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2215 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวรุ่งขวัญ บุญมีลาภ
พนักงานธุรการ
ruangkuan.boo@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2215 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวธนพร ปักษี
พนักงานธุรการระดับ ส2
tanaporn.pas@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวณฤดี วิตรรกดุษฎี
พนักงานประจำห้อง
punchalerm.tak@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวทิพย์ประภา สุดาเดช
พนักงานประจำห้อง
tipphapa.sud@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวอัมพร จันทร
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส1

นางสาวณัฐกฤตา อ่อนสำอาง
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส1
sutthakitta.ons@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวสุดารัตน์ คำภิมูล
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส2
sudarat.kap@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 2214 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

ติดต่อเรา
ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

โทร. 02-849-6600 ต่อ 2214, 2215
โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 2200