ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี
prasit.man@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ระพีพร ใหญ่เจริญ
rapeeporn.yai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2823 (ศาลายา)

รศ. ดร.วารุณี เงินงามเลิศ
warunee.ngr@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2727 (ศาลายา)

ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
apilak.woa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2720 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
lertyot.tre@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2806 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์
likit.pre@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ปวเรศ อ่อนทอง
pawared.ont@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2724 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
nuttapat.anu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. ชุลีพร พนัสอัมพร
chuleeporn.pha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

นางสาวปาริฉัตร วิจารณ์พล
parichat.wij@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2832 (ศาลายา)

นางสาวศุภรัตน์ เย็นฉ่ำ
suparat.yen@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2832 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) โทร 02-419-7170 หรือ 02-419-7159-60 ต่อ 181, 182 โทรสาร 02-412-4110
เลขานุการภาควิชาฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2832
โทรสาร 02-441-4380