ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช
aungkura.jer@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี
sumana.kar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2215 (ศาลายา)

รศ. ดร.ดลินา ตันหยง
dalina.itc@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

ผศ. ดร.โชติรส พลับพลึง
chotiros.pla@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2803 (ศาลายา)

ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล
vichanan.yam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2724 (ศาลายา)

ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
moltira.pro@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2724 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง
sumana.dak@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.พจนารถ วานิจจะกูล
podchanart.wan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.วศินี เขียนสอาด
wasinee.khe@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง
jitrada.phe@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2723 (ศาลายา)

นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะอัครเดชา
นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ชำนาญการ)
sirilak.wir@mahidol.ac.th
02-441-2258 ต่อ 174 (ศิริราช)

นางสาววรัทยา อรุณธานี
นักเทคนิคการแพทย์
wrattya.aro@mahidol.ac.th

นางเสาวลักษณ์ จิตรบรรจง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
saowaluk.jit@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 171 (ศิริราช)

นายณพวัฒน์ ตัญกาญจน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
noppawat.tan@mahidol.ac.th
02-441-2258 ต่อ 171 (ศิริราช)

นางสาวพรพิมล ประเสริฐหล้า
พนักงานวิทยาศาสตร์
pornpimon.prs@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 173 (ศิริราช)

นางนพรัตน์ วาสนาพาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
noparut.waa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2836 (ศาลายา)

นางสาวณัฐยา ทองออน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nattaya.ton@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2836 (ศาลายา)


ติดต่อเรา ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ภายในโรงพยาบาลศิริราช) โทร 02-4197169 หรือ 02-419-7164,66 ต่อ 171,173,175 โทรสาร 02-412-4110
เลขานุการภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2836 โทรสาร 02-441-4380