ภาควิชาเคมีคลินิก

ผศ. ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี
theerawut.cha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
sureerut.por@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2722 (ศาลายา)

ผศ.จามิกร สุขเอนก
jamikorn.suk@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2722 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว
tararat.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล
natinan.bun@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2722 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ณภัทร สองทวี
napat.son@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช
thitikan.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

รศ. ดร.อมรา อภิลักษณ์
amara.apl@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต
thummaruk.suk@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2627 (ศาลายา)

นางประภาพร ฐานุตรกุล
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
prapaporn.tha@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 163 (ศิริราช)

นายเจริญพร จุลชู
นักเทคนิคการแพทย์
jareanporn.jul@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2722 (ศาลายา)

นางสาวนงกนก ขณะรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
nongkanok.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2835 (ศาลายา)

นางสาวนภสร จิตตะปุตตะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napasorn.chi@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2835 (ศาลายา)

นางสาวยลดา ทรัพย์ขวัญ
พนักงานทั่วไป
yonlada.sub@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 161 (ศิริราช)


ติดต่อเรา ภาควิชาเคมีคลินิก

เลขานุการภาควิชาฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2835
โทรสาร 02-441-4380