บุคลากรศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
chartchalerm.isa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2800 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ
prasong.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
mayuree.chn@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

นายภาคภูมิ กำจัด
parkbhum.kum@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 120 (ศิริราช)

นายฐิติวัชร์ โลหะพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thitiwat.loh@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 141 (ศิริราช)

ติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2726, 2730 (ศาลายา)
โทร. 02-412-3441 หรือ 02-411-2258 (ศิริราช)