บุคลากรศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
prasong.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2514 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
mayuree.chn@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2524 (ศาลายา)

นายภาคภูมิ กำจัด
parkbhum.kum@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2516 (ศาลายา)

นางสาวชนม์นิภา พันตะกรุด
chonnipa.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2516 (ศาลายา)

นายฐิติวัชร์ โลหะพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thitiwat.loh@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2512 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2726, 2730 (ศาลายา)
โทร. 02-412-3441 หรือ 02-411-2258 (ศิริราช)