ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1) ด้านการศึกษา

ความพึงพอใจของ นศ. ระดับปริญญาตรี ปี 4 ต่อการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร


 

ความพึงพอใจของ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ


2) ด้านบริการสุขภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสุขภาพของคณะฯ


3) ด้านบริการวิชาการ (ฝึกอบรม)

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของคณะฯ


หมายเหตุ : ปี 2564-2565 ไม่มีการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

4) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)


5) ด้านวิจัย

ความพึงพอใจจากแหล่งทุนวิจัย