คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ 26

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31 ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เมษายน 2, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567
เมษายน 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ 26

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 26 ประจำปี 2567 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์จาก 9 หลักสูตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรร่วมถวายรายงาน และนำเสนอโครงการพัฒนางานฯ


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.900132678578725

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol