คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานส่วนงาน (site visit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
พฤษภาคม 19, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ แคมป์คนงานเขตหลักสี่
พฤษภาคม 23, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานส่วนงาน (site visit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมสัมภาษณ์ประเมินผลการดำเนินงานส่วนงาน (site visit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจากนายวรพัฒน์ เมฆสวรรค์ ผู้อำนวยการ, นางสาวเบญจพร โชติกสถิต นักวิเคราะห์อาวุโส และนายศิวัช พู่พันธ์พานิช นักวิเคราะห์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร อีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน และที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์องค์กร บริหารความเสี่ยง Digital transformation บริหารทุนมนุษย์ การจัดการนวัตกรรม เป็นต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และบริษัทเอกชนชั้นนำ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ke6qmTDV8eYnWfaBPiquYHvJ2WogW1Gc