ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส
พลับพลึง


คณบดี

chotiros.pla@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เลิศยศ
ตรีรัตนไพบูลย์


รองคณบดี
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

lertyot.tre@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
จันทร์อ่อน


รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

waraporn.cho@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
จังภัทรพงศา


รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

kulachart.jan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี
จึงประสบสุข


รองคณบดี
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์

wilasinee.suw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต
ปรียานนท์


รองคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

likit.pre@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา
ดาเก็ง


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล

sumana.dak@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์
แคน้ำ


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

prasong.kha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์
โพธิ์ปิ่น


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

kamonrat.php@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา
วโนทยาน


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

rujira.wan@mahidol.ac.th