งานบริหารจัดการทั่วไป

นางกุลธิดา โพธิ์แดง
kuntida.pod@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์คำรพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natchaya.rit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2817 (ศาลายา)

นางสาวพัตชรียา สิทธิสา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patchareya.sis@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

นางสาวธนาภร มณีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thanaporn.mae@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2816 (ศาลายา)

นางขวัญเมือง จินดารัตน์
พนักงานธุรการ ระดับ ส3
kwanmuang.jin@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นางสาววิศรุตา บุญปาลิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wisaruta.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายประชา เมืองนิล
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
pracha.meu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายสมพรชัย นาคหล่อ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
sompornchai.nak@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายนิรุตม์ ทรัพย์ขวัญ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
nirut.shu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายนฤชิต เกตุอ่ำ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
naruechit.ket@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายเสกสรรค์ เกิดวัน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
saksan.ker@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายอาทิตย์เดช ทีฆะสุข
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
atitdach.tee@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นางสาวสุกัญญา ทองเย็น
พนักงานทั่วไป ระดับ บ1
sukanya.ton@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 111 (ศิริราช)

นางสมพร ลิขิต
พนักงานทั่วไป ระดับ บ1
somporn.lik@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 111 (ศิริราช)

นายสมศักดิ์ มลฑา
พนักงานการเกษตร ระดับ ส2
somsak.mon@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายเฉลา เมฆคล้าย
คนสวน ระดับ บ1
chalao.mak@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา)

นายธนพัฒน์ นพโสภณ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชำนาญงาน)
thanapat.nop@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2115 (ศาลายา)

นายอภิวัฒน์ ชื่นฤทัย
ช่างไฟฟ้าระดับ ช2
apiwat.chu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2115 (ศาลายา)

นายอภิวัฒน์ แสนกุล
ช่างไฟฟ้าระดับ ช2
apiwat.sae@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2115 (ศาลายา)

นายสักรินทร์ อินปา
ช่างไฟฟ้าระดับ ช2
sakkarin.inp@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2115 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
งานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดี

หน่วยธุรการ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2816, 2817
หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2116 (ศาลายา) หรือ 02-441-2258 ต่อ 111, 115 (ศิริราช)
หน่วยซ่อมบำรุง โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2115
โทรสาร 02-441-4380