สาขาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ)

Information

สาขารังสีเทคนิค(หลักสูตรนานาชาติ)

Information

สาขาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรไทย)

Click

Master of Science in Medical Technology (International Program)

The Master degree in Medical Technology is designed to produce highly competent scholars and professionals capable of upgrading the academic development and new technology in the field of medical technology and other health-related fields in order to find solutions for the public health problems of the country and to improve the quality of life of the people. In addition, graduates will promote study and research work in order to develop better clinical laboratory services. The faculty has a broad spectrum of expertise and provides training opportunities in a wide range of disciplines.These include hematology, clinical microbiology, virology, immunology, clinical biochemistry, host-parasite interactions, and free radicals in biology, regulation of gene expression and genetic study, molecular biology, medical laboratory equipment and imaging technology.

Master of Science in Radiological Technology (International Program)

The Master degree in Radiological Technology aims to produce highly competent scholars and professionals that will lead in upgrading the academic advancement and new technology in the field of radiological sciences and technology in order to find solutions for the healthcare problems of the country and to improve the quality of life of the people. Major learning and research components of the program include medical image processing and manipulation, professional based research to solve clinical problems including safety optimization, Monte Carlo simulation, Picture Archiving and Communication System (PACS), Advanced image processing and simulation, and dosimeter development using organic and inorganic materials.

Admission Requirements

Plan A1 (M.Sc. by research only) A candidate must:

1. Hold a Bachelor’s degree in Medical Technology, Radiological Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 3.25

2. Pass the English Proficiency requirement anouced by the Faculty of Graduate Studies.

3. Have at least 1 year working experience in related field.

4. Have published an article in the field of Medical Technology, Radiological Technology or other related field.

5. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances.

 

Plan A2 (M.Sc. by research and course work) A candidate must:

1. Hold a Bachelor’s degree in Medical Technology, Radiological Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 2.50

2. Be a final year student in Medical Technology, Radiological Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 2.50

3. Pass the English Proficiency requirement anouced by the Faculty of Graduate Studies.

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances.

Graduate Studies Handbook International Programs

https://mt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/PDF/Oter/2022/20220823/Graduate-handbook22.pdf

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์) - หลักสูตรไทย

จัดการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาราชการ ใช้สื่อการสอน online ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนทำงาน รองรับการเทียบโอนหน่วยกิตจากการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น การฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางของสภาวิชาชีพ ตามแนวทางและระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

Additional Information. (ข้อมูลหลักสูตร)    Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line official account
MT Tech & Management