สาขาวิชารังสีเทคนิค

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร


การจัดการเรียนการสอนบนแนวคิดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ควบคู่กับการมีเจตคติอันดีงาม ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)


เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณลักษณะ ความรู้ และความสามารถ ดังนี้

1. มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิคและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสาขารังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา

2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษาได้ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค และเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะในการจัดท่าผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสภาวะและอาการของผู้ป่วย ตลอดจนดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีได้อย่างปลอดภัย ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค และมาตรฐานวิชาชีพ

4. มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ในการให้บริการทางรังสีเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

6. มีจิตบริการ มีเจตคติที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบททางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคแล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถดังนี้

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์รังสี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการคิดวิเคราะห์ วางแผน เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และให้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วย เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา

2. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษาได้ตามบทบาทและมาตรฐานวิชาชีพของนักรังสีเทคนิค

3. จัดท่าและดูแลผู้ป่วย โดยคำนึงถึงสภาวะและอาการของผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีได้อย่างปลอดภัย ตามบทบาทและมาตรฐานวิชาชีพของนักรังสีเทคนิค

4. ประพฤติตนโดยมีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพรังสีเทคนิค

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ สหวิชาชีพ ในการให้ บริการทางรังสีเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สื่อสารความรู้ทางรังสีเทคนิค ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

7. ทำวิจัยด้านรังสีเทคนิคได้ตามระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค

โครงสร้างของหลักสูตร


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต

4. วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต

1. วิชาแกน 33 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ) 79 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร (MTRD) หรือจากรายวิชาเลือกเสรีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

แผนการศึกษา
Course description

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


1. นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา หรือ 16 ภาคการศึกษา

2. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรีรวมไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. ต้องทำภาคนิพนธ์ 1 เรื่อง และส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจัดทำตามระเบียบประกาศของคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีผลการประเมินเป็น “S หรือ O”

4. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. นักศึกษาต้องได้ผลการศึกษาในรายวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00

6. นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้รวบยอด (comprehensive examination) โดยต้องได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในหลักสูตร


1. ค่าเทอม เทอมละ 25,000 บาท

2. ค่าวัคซีนพื้นฐานก่อนไปฝึกงาน (อาจมีค่าตรวจภูมิหากนักศึกษาไม่มีสมุดวัคซีนเดิมอยู่), ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray checkup)

3. ค่าตัดชุดฝึกงาน

4. ค่ามัดจำอุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล

5. ค่าเดินทางระหว่างฝึกงาน


ข้อมูลอัพเดทเมื่อ เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา
ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

E-mail : woranut.iam@mahidol.ac.th