งานการศึกษา

นางสาวพรรษชล สมิติวัณฑิกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานการศึกษา
patshachon.sam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2840 (ศาลายา)

นางสาวอาภรณ์ ครองกิจการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
aporn.kro@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2848 (ศาลายา)

นางสาวจินตนา กลิ่นถือศิล
นักวิชาการศึกษา
jintana.kli@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2842 (ศาลายา)

นายคณุสรณ์ จวนรุ่ง
นักวิชาการศึกษา
kanusorn.chu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางสาวศันสนีย์ มาน้อย
นักวิชาการศึกษา
sansanee.mao@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางสาวสุพรรษา เอี๋ยวประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
supansa.eaw@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางสาวแพรวทิพย์ เจือมิ่ง
นักวิชาการศึกษา
prawthip.jue@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางสาวพงศ์พัชรา พจนา
นักวิชาการศึกษา
pongpatchara.pho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางสาวมินตรา รอดภัย
นักวิชาการศึกษา
mintra.rod@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นายไพฑูรย์ แจ่มใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
paitoon.jaj@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2402 (ศาลายา)

นางสาวคัทรินทร์ ไวพจน์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kattarin.wai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

นางอัญชลี เนียมศิริ
พนักงานทั่วไป บ2
aunchali.nae@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2843 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
งานการศึกษา สำนักงานคณบดี

หน่วยพัฒนาคุณภาพและการประเมินผล โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2848
หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยบริการการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2840
หน่วยทะเบียนและกิจการนักศึกษา โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2842, 2843
หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2402
โทรสาร 02-441-4380