อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 มาตรา 7, 8
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะเทคนิคการแพทย์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะเทคนิคการแพทย์) 2558
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะเทคนิคการแพทย์) 2566