อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ
จันทร์มี


หัวหน้าภาควิชา
เคมีคลินิก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

theerawut.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์
พงษ์นภางค์


หัวหน้าภาควิชา
รังสีเทคนิค
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

napapong.pon@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
จังภัทรพงศา


รักษาการหัวหน้า
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

kulachart.jan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา
ตันหยง


หัวหน้าภาควิชา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

dalina.itc@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์
ขาวเขียว


หัวหน้า
สถานเวชศาสตร์ชันสูตร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

tararat.kha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์
นันทเสนามาตร์


หัวหน้า
ศูนย์เหมืองข้อมูล
และชีวการแพทย์สารสนเทศ

chanin.nan@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์
เชิดตระกูลเกียรติ


หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยาคลินิก
และเทคโนโลยีประยุกต์

rungrot.che@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา


รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย์พัฒนามาตรฐาน
และการประเมินผลิตภัณฑ์

chartchalerm.isa@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ลิขิต
ปรียานนท์


รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

likit.pre@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุมนา
มัสอูดี


หัวหน้า
ศูนย์เทคนิคการแพทย์
และรังสีเทคนิคนานาชาติ

sumana.kar@mahidol.ac.th