ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ
จันทร์มี


หัวหน้าภาควิชา
เคมีคลินิก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

theerawut.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล
วิเชียรอินทร์


หัวหน้าภาควิชา
รังสีเทคนิค
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

yudthaphon.vic@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
จังภัทรพงศา


รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
และชีวการแพทย์สารสนเทศ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

kulachart.jan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา
สุโภคเวช


หัวหน้าภาควิชา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

aungkura.jer@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์
ขาวเขียว


หัวหน้า
ศูนย์สุขภาพองค์รวม
และเวชศาสตร์ชันสูตร

tararat.kha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์
เชิดตระกูลเกียรติ


หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยาคลินิก
และเทคโนโลยีประยุกต์

rungrot.che@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์
แคน้ำ


รักษาการแทนหัวหน้า
ศูนย์พัฒนามาตรฐาน
และการประเมินผลิตภัณฑ์

prasong.kha@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์
หมั่นดี


หัวหน้าภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

prasit.man@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุมนา
มัสอูดี


หัวหน้า
ศูนย์เทคนิคการแพทย์
และรังสีเทคนิคนานาชาติ

sumana.kar@mahidol.ac.th