การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและการจัดการข้อร้องเรียน

1การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (good governance)
.
2คณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียน
3เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
4ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5แนวปฏิบัติในการรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567
6แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน