รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล
เปียฉ่ำ


ประธานสภาอาจารย์
theeraphon.pia@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร
สองทวี


รองประธานสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
napat.son@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา
วโนทยาน


เลขาธิการสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
rujira.wan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ
ชุ่มบัวตอง


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
watshara.sho@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร
สองทวี


สภาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
napat.son@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร
อนุวงศ์เจริญ


สภาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
nuttapat.anu@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.พจนารถ
วานิจจะกูล


สภาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
podchanart.wan@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์
บุญญกูล


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
natinan.bun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา
ดาเก็ง


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
sumana.dak@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์
หมั่นดี


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
prasit.man@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล
เปียฉ่ำ


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
teeraphon.pia@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา
วโนทยาน


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

rujira.wan@mahidol.ac.th