รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล
เปียฉ่ำ


ประธานสภาอาจารย์

theeraphon.pia@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์
บุญญกูล


รองประธานสภาอาจารย์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

natinan.bun@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร
อนุวงศ์เจริญ


เลขาธิการสภาอาจารย์
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

nuttapat.anu@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ
ชุ่มบัวตอง


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

watshara.sho@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์
วรชาติชีวัน


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป

apilak.woa@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตินันท์
บุญญกูล


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

natinan.bun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนันท์
แย้มกมล


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

vichanan.yam@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุลีพร
พนัสอัมพร


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

chuleeporn.pha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง
โลหะรังสิกุล


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

somying.loh@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.อนุชา
ชัยชนะ


สมาชิกสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนภาควิชา

anucha.cha@mahidol.ac.th