สภาอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล
เปียฉ่ำ


ประธานสภาอาจารย์
teeraphon.pia_at_mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เนตินันท์
บุญญกูล


รองประธานสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
natinan.bun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา
ดาเก็ง


เลขาธิการสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
sumana.dak@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ
ชุ่มบัวตอง


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
watshara.sho@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร
อนุวงศ์เจริญ


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
nattapat.anu@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.พจนารถ
วานิจจะกูล


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
podchanart.wan@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ยุวดี
บุญญสิทธิ์


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
yuwadee.boy@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ปวเรศ
อ่อนทอง


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
pawared.ont@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.รุจิรา
วโนทยาน


สมาชิกสภาอาจารย์

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
rujira.wan@mahidol.ac.th