ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา


คณบดี

chartchalerm.isa@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เลิศยศ
ตรีรัตนไพบูลย์


รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

lertyot.tre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
จังภัทรพงศา


รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

kulachart.jan@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต
ปรียานนท์


รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

likit.pre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
วงค์ล่ำซำ


รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาก่อนปริญญา
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

wijit.won@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
จันทร์อ่อน


รองคณบดีฝ่าย
บริหารและสื่อสารองค์กร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

waraporn.cho@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส
พลับพลึง


รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาหลังปริญญา
และวิเทศสัมพันธ์

chotiros.pla@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี
สุวรรณจ่าง


รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

wilasinee.suw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา
วิชิต


ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

sineewanlaya.wic@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ประสงค์
แคน้ำ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

prasong.kha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ
วงศ์จิตรัตน์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

prapimpun.won@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์
โพธิ์ปิ่น


ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

kamonrat.php@mahidol.ac.th