ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา


รักษาการแทนคณบดี

chartchalerm.isa@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เลิศยศ
ตรีรัตนไพบูลย์


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

lertyot.tre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ
จังภัทรพงศา


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

kulachart.jan@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต
ปรียานนท์


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

likit.pre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
วงค์ล่ำซำ


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

wijit.won@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
จันทร์อ่อน


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

waraporn.cho@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส
พลับพลึง


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และวิเทศสัมพันธ์

chotiros.pla@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี
จึงประสบสุข


รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

wilasinee.suw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา
วิชิต


รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

sineewanlaya.wic@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์
แคน้ำ


รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

prasong.kha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ
วงศ์จิตรัตน์


รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

prapimpun.won@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์
โพธิ์ปิ่น


รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

kamonrat.php@mahidol.ac.th