คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นสถาบันเทคนิคการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย
คณะฯ มีสถานที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลศิริราช วิทยาเขตบางกอกน้อย 2) วิทยาเขตศาลายา

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย

ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2487 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ โครงการดังกล่าวจึงต้องระงับไป

พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยได้เริ่มร่างหลักสูตร โดยใช้แบบอย่างหลักสูตรที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มีการดำเนินการ

พ.ศ. 2499 ได้เริ่มการก่อสร้างโรงเรียนเทคนิคการแพทย์ขึ้น ภายในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช อาคารหนึ่ง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกอาคารหนึ่ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2499 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีจัดตั้ง “โรงเรียนเทคนิคการแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อการเรียนการสอนสำหรับการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ และ 2) เพื่อบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2500 จึงมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “คณะเทคนิคการแพทย์” ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดีท่านแรก

พ.ศ. 2508 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านรังสีวิทยา โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล ซึ่งนับเป็นโรงเรียนรังสีเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทยในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล โดยแต่งตั้งให้นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

พ.ศ. 2511 คณะเทคนิคการแพทย์จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคตามความต้องการของประเทศ

พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ด้วย

พ.ศ. 2514 โรงเรียนรังสีเทคนิคได้เปิดหลักสูตร 2 ปี สำหรับพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ

จากความต้องการบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์ในระดับวิทยาการชั้นสูง คณะฯ จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 จึงมีการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ขึ้น นับได้ว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดในวิชาการเทคนิคการแพทย์ และเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค

พ.ศ. 2541 คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยคณะฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ อาทิ Lund University ประเทศสวีเดน , Muenster University ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, University of Kentucty ประเทศสหรัฐอเมริกา, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคในมาตรฐานระดับสากล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มีสมรรถนะสูง

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

3. ให้บริการวิชาการและสุขภาพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสุขภาวะที่ดีของสังคม

ค่านิยม (Core Values)

L – Leadership
E – Excellence
A – Agility
R – Responsibility
N – Novelty

▸ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย ◂

▸ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศาลายา ◂