อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5
เมษายน 4, 2019
ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 1/2562
เมษายน 4, 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และนายนพพร ฉิมสาคร ทีมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ outcome-based learning โดยมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้ารับฟังและฝึกปฏิบัติการ จำนวนมาก ณ ห้องประชุม 304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์