คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 3
กันยายน 12, 2019
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562
กันยายน 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยคณาจารย์ เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้ธูป/เทียนจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี ภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ได้ผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นอันดับ 1 และ 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในการนี้ประธานในพิธีได้ทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และได้มีการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทพานดอกไม้ได้แก่พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารังสีเทคนิค และรางวัลชนะเลิศประเภทพานธูปเทียนได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์